Giải pháp xác thực mạnh 2 yếu tố

Trong khi vấn đề an ninh mạng ngày càng được nhắc đến nhiều, thì trong đó xác thực mạnh đối với người dùng cũng là giải pháp được lựa chọn.
Đây là một bài lab về xác thực mạnh 2 nhân tố đối với người dùng Microsoft Outlook Web Access (OWA). Thông thường người dùng sử dụng UserID và Password (1st factor) để đăng nhập OWA. Nhân tố thứ 2 được sử dụng trong trường hợp này là chuỗi số chỉ có giá trị đăng nhập 1 lần trong một thời gian nhất định được sinh ra từ một thiết bị cứng (gọi là OTP Token).
Giải pháp an ninh này cũng được sử dụng phổ biến cho các dịch vụ ngân hàng trực tuyến hiện nay (Internet Banking).

Chi tiết bài lab OWA 2-FA download here

Good luck