Results 1 to 5 of 5

Thread: CCNP Switching Lab: Rapid Spanning Tree (rất dài)

 1. #1

  Default CCNP Switching Lab: Rapid Spanning Tree (rất dài)

  Mô tả:

  Bài thực hành sử dụng 3 switch Catalyst 3550, thực hành về những ích lợi của RSTP so với STP thông thường. Bài lab sẽ xem xét những vấn đề như các state của RSTP, cách cấu hình, thời gian hội tụ, cách chuyển đổi giữa các trạng thái.


  Cấu hình:

  RootSwitch
  version 12.1
  !
  hostname Root
  !
  enable password cisco
  !
  !
  spanning-tree mode mst <- Bật tính năng RSTP trên switch này
  spanning-tree extend system-id
  !
  interface FastEthernet0/1
  switchport mode access
  spanning-tree link-type point-to-point <- bật kiểu liên kết trên interface này là P2P
  !
  interface FastEthernet0/2
  switchport mode access
  no ip address
  spanning-tree link-type point-to-point
  !
  interface FastEthernet0/3
  switchport mode access
  no ip address
  spanning-tree link-type point-to-point
  !
  interface Vlan1
  ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
  !
  end

  SwitchA
  !
  version 12.1
  !
  hostname SwitchA
  ip subnet-zero
  !
  spanning-tree mode mst
  spanning-tree extend system-id
  spanning-tree vlan 1 priority 61440 <-- bảo đảm Root Switch là switch
  spanning-tree mst 0 priority 61440
  !
  !
  !
  interface FastEthernet0/1
  switchport mode access
  no ip address
  spanning-tree link-type point-to-point
  !
  interface FastEthernet0/2
  switchport mode access
  no ip address
  spanning-tree link-type point-to-point
  spanning-tree cost 18
  !
  interface FastEthernet0/4
  switchport mode access
  no ip address
  spanning-tree link-type point-to-point
  !
  interface FastEthernet0/6
  switchport mode access
  no ip address
  spanning-tree portfast
  !
  interface FastEthernet0/7
  switchport mode access
  no ip address
  spanning-tree portfast
  !
  interface FastEthernet0/8
  switchport mode access
  no ip address
  spanning-tree portfast
  !
  interface FastEthernet0/9
  switchport mode access
  no ip address
  spanning-tree portfast
  !
  interface FastEthernet0/10
  switchport mode access
  no ip address
  spanning-tree portfast
  !
  interface FastEthernet0/11
  switchport mode access
  no ip address
  !
  interface FastEthernet0/12
  switchport mode access
  no ip address
  !
  !
  interface Vlan1
  ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
  !
  ip classless
  ip http server
  end

  SwitchB
  !
  hostname SwitchB
  !
  ip subnet-zero
  !
  spanning-tree mode mst
  spanning-tree extend system-id
  spanning-tree vlan 1 priority 61440 <-- bảo đảm Root Switch là switch
  spanning-tree mst 0 priority 61440
  !
  interface FastEthernet0/1
  switchport mode access
  !
  interface FastEthernet0/2
  switchport mode access
  spanning-tree link-type point-to-point
  !
  interface FastEthernet0/3
  switchport mode access
  spanning-tree link-type point-to-point
  !
  interface FastEthernet0/4
  switchport mode access
  !
  interface FastEthernet0/5
  switchport mode access
  !
  interface FastEthernet0/6
  switchport mode access
  !
  interface FastEthernet0/7
  switchport mode access
  !
  interface FastEthernet0/8
  switchport mode access
  !
  interface GigabitEthernet0/1
  switchport mode dynamic desirable
  !
  interface GigabitEthernet0/2
  switchport mode dynamic desirable
  !
  interface Vlan1
  ip address 192.168.1.3 255.255.255.0
  !
  !
  end

  Thực hiện:

  1. Cấu hình switch root, bật tính năng RSTP trên switch này, mặc định switch sẽ chạy PVST, do đó để thay đổi và cho phép chạy RSTP, ta phải bật MST lên, vì khi bật MST thì sẽ kích hoạt luôn cả RSTP.

  Root(config)#spanning-tree mode mst

  Sau đó, cấu hình trên các liên kết của switch ở dạng liên kết P2P.

  Root(config)#int fa0/1
  Root(config-if)#spanning-tree link-type point-to-point
  Root(config-if)#int fa0/2
  Root(config-if)#spanning-tree link-type point-to-point
  Root(config-if)#int fa0/3
  Root(config-if)#spanning-tree link-type point-to-point

  Chú ý: Một trong những chi tiết giúp tăng tốc độ hội tụ của RSTP là nó đặt ra 2 thông sồ: edge port và link-type.

  Edge port: là các port được kết nối với end user, và do đó sẽ không nhận các BPDU trên các kết nối này, ở RSTP thì edge port được xem là các port có bât tính năng portfast, tuy nhiên có 1 điểm cải tiến là, không giống như portfast bình thường, edge port khi nhận được BPDU sẽ tự động chuyển sang trạng thái port bình thường chứ không bị shutdown như portfast của STP.Khi có sự thay đổi topo thì các portfast sẽ không bị tác động, và switch chỉ block những non-edgeport khi có ự thay đổi diễn ra.

  · Link-Type: thông số thứ 2 là link type, khi có sự thay đổi diễn ra thì các port được cấu hình ở liên kết p2p sẽ nhanh chóng chuyển dịch trạng thái(sẽ được khảo sát sau), mà không mất thời gian listenning, learning. Mặc định các liện kết full-duplex sẽ là P2P, còn half-duplex sẽ là sharelink.Khi có sự thay đổi xảy ra, sẽ có các gói tin proposal và agreement được trao đổi trên liên kết p2p, và nhanh chóng sẽ biết được trạng thái port của nó mà không cần tính toán lại STP.

  2. Cấu hình tương tự trên 2 switch A,B, chỉ khác là ta phải xác định lại bridgeID để đảm bảo root luôn là root:

  SwitchA(config)#spanning-tree mode mst
  SwitchA(config)#spanning-tree vlan 1 priority 61440
  SwitchA(config)#spanning-tree mst 0 priority 61440
  Sau đó cấu hình link type P2P trên các port 1,2,4 của switch A, và các port 2,3 của switchB.

  Kiểm tra:

  Để tiến hành kiểm tra, ta bật service timestamp trên các switch để xem các thông số thời gian khi debug.Bật debug spanning-tree mst roles trên các switch.

  Các cách thử:
  Trên switchA:
  · Switch A có 2 liên kết đến root, ta thử dựt 1 trong 2 liên kết đến root, dựt cả 2 liên kết, rồi xem sự chuyển dịch trạng thái trên switch.Cắm 1 pc vào các edge port.
  SwitchA(config)#service timestamps
  SwitchA#debug spannin mst role
  SwitchA#sh spa

  MST00
  Spanning tree enabled protocol mstp
  Root ID Priority 32768
  Address 000d.bc33.2b00
  Cost 0
  Port 1 (FastEthernet0/1)
  Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

  Bridge ID Priority 61440 (priority 61440 sys-id-ext 0)
  Address 000d.bd29.d080
  Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

  Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
  ---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
  Fa0/1 Root FWD 200000 128.1 P2p
  Fa0/2 Altn BLK 18 128.2 P2p
  Fa0/4 Altn BLK 200000 128.4 P2p
  Ta thấy hiện tại các port 2,4 trên switchA đang ở chức năng Alternate và trạng thái là block, nguyên nhân là do nó đã có 1 đường đến root là qua port 1.
  Sau đó, ta dựt port 1 ra, xem debug:
  01:16:24: MSTP(0): updt roles
  01:16:24: MSTP(0): Fa0/4 is now root port<--port 4 lập tức chuyển lên trạng thái forwarding
  01:16:24: MSTP(0): Fa0/1 is now alternate
  01:16:25: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down
  01:16:26: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to down
  Sau đó cắm lại port 1, xem debug:
  01:16:35: MSTP(0): Fa0/1 is now designated
  01:16:35: MSTP(0): updt roles
  01:16:35: MSTP(0): Fa0/1 is now root port<--lập tức port 1 chuyển thành root
  01:16:35: MSTP(0): Fa0/4 is now alternate<-- và port 4 chuyển về trạng thái block
  01:16:37: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
  01:16:38: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
  Sau đó, tương tự dựt, và cắm lại port 4
  01:17:47: MSTP(0): Fa0/4 is now designated
  01:17:47: MSTP(0): updt roles
  01:17:47: MSTP(0): Fa0/4 is now alternate<--port 4 vẫn ở alternate, port 1 vẫn là root
  01:17:48: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to down
  01:17:49: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/4, changed state to down

  Sau đó cắm 1 pc vào port 9, sau đó dựt port 1:

  SwitchA#
  01:18:16: MSTP(0): updt roles
  01:18:16: MSTP(0): Fa0/4 is now root port
  01:18:16: MSTP(0): Fa0/1 is now alternate
  01:18:17: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down
  01:18:18: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to down
  SwitchA#sh spa

  MST00
  Spanning tree enabled protocol mstp
  Root ID Priority 32768
  Address 000d.bc33.2b00
  Cost 0
  Port 4 (FastEthernet0/4)
  Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

  Bridge ID Priority 61440 (priority 61440 sys-id-ext 0)
  Address 000d.bd29.d080
  Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

  Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
  ---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
  Fa0/2 Altn BLK 18 128.2 P2p
  Fa0/4 Root FWD 200000 128.4 P2p
  Fa0/9 Desg FWD 200000 128.9 Edge P2p
  Sau đó cắm lại port 1:
  SwitchA#
  01:19:13: MSTP(0): Fa0/1 is now designated
  01:19:13: MSTP(0): updt roles
  01:19:13: MSTP(0): Fa0/1 is now root port
  01:19:13: MSTP(0): Fa0/4 is now alternate
  01:19:15: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
  01:19:16: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
  SwitchA#
  SwitchA#sh spa

  MST00
  Spanning tree enabled protocol mstp
  Root ID Priority 32768
  Address 000d.bc33.2b00
  Cost 0
  Port 1 (FastEthernet0/1)
  Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

  Bridge ID Priority 61440 (priority 61440 sys-id-ext 0)
  Address 000d.bd29.d080
  Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

  Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
  ---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
  Fa0/1 Root FWD 200000 128.1 P2p
  Fa0/2 Altn BLK 18 128.2 P2p
  Fa0/4 Altn BLK 200000 128.4 P2p
  Fa0/9 Desg FWD 200000 128.9 Edge P2p
  Cuối cùng dựt cả 2 port1,4, xem nó có chuyển qua port 2 để về root hay không:
  SwitchA#
  01:19:29: MSTP(0): updt roles
  01:19:29: MSTP(0): Fa0/4 is now root port
  01:19:29: MSTP(0): Fa0/1 is now alternate
  01:19:30: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down
  01:19:31: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to down
  SwitchA#
  01:19:39: MSTP(0): updt roles
  01:19:39: MSTP(0): Fa0/2 is now root port
  01:19:39: MSTP(0): Fa0/4 is now alternate
  01:19:40: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to down
  01:19:41: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/4, changed state to down
  Ta thấy, ngay lập tức sau khi dựt port1,4 switch chuyển liền sang port 2 làm root.
  Trên switchB:
  Ta cũng thử tương tự:
  Dựt port3, xem nó có chuyển sang port 2 để về switch root hay không:
  SwitchB#sh spa

  MST00
  Spanning tree enabled protocol mstp
  Root ID Priority 32768
  Address 000d.bc33.2b00
  Cost 0
  Port 3 (FastEthernet0/3)
  Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

  Bridge ID Priority 61440 (priority 61440 sys-id-ext 0)
  Address 000d.299a.7e00
  Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

  Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
  ---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
  Fa0/2 Desg FWD 200000 128.2 P2p
  Fa0/3 Root FWD 200000 128.3 P2p
  witchB#
  01:23:24: MSTP(0): updt roles
  01:23:24: MSTP(0): updt roles
  01:23:24: MSTP(0): Fa0/2 is now root port
  01:23:25: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to down
  SwitchB#
  01:23:26: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/3, changed state to down
  Ngay lập tức nó sẽ chuyển port 2 làm root port khi tháo cáp port 3 ra.

  Cắm lại port 3:
  SwitchB#
  01:23:37: MSTP(0): Fa0/3 is now designated
  01:23:37: MSTP(0): updt roles
  01:23:37: MSTP(0): Fa0/3 is now root port
  01:23:37: MSTP(0): Fa0/2 is now designated
  SwitchB#
  01:23:39: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/3, changed state to up
  01:23:40: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up

 2. #2

  Default

  Admin ơi dùng GNS3 hay Packet Tracer vậy
  Up giùm sơ đồ mạng với
  thank so much

 3. #3
  Join Date
  Jun 2011
  Location
  860/24/2 XVNT, P.25, Bình Thạnh, Tp.HCM
  Posts
  87

  Default

  Hiện tại thì GNS3 chưa có thể giả lập được SW đâu bạn
  Last edited by Networking; 28-11-2011 at 07:04 PM.
  Khô mực - Mực 1 nắng - Hải Sản - Nước mắm nhỉ cá cơm Phan Thiết

  Cơ sở sản xuất: 26 Nguyễn Thông, Phú Hải, Phan Thiết, Bình Thuận.

  Đại lý phân phối: 714/4 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM.

  Mobile : 0949 78 87 94

  RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC ĐÓN TIẾP


 4. #4
  Join Date
  Jan 2011
  Posts
  20

  Default

  hic sao hinh không thấy ?

 5. #5

  Default

  Packet Tracer Catalyst 3550 hướng dẫn thêm giúp mình với và có mô hình mạng nữa mới dể hiểu bạn ơi

Similar Threads

 1. CCNP Switching: Lab về dot1q Tunneling (rất dài)
  By dangquangminh in forum SWITCH / BCMSN
  Replies: 9
  Last Post: 21-06-2011, 05:25 AM
 2. Tại sao phải học CCNP???
  By tranmyphuc in forum Dành cho người mới đến
  Replies: 12
  Last Post: 16-05-2010, 11:10 PM
 3. Những thành viên xuất sắc của VnPro (updated ngày 1/12/2008)
  By admin in forum Tôi đã thi đậu chứng chỉ quốc tế
  Replies: 21
  Last Post: 18-08-2009, 04:42 PM
 4. Một vấn đề có mới chăng - Rapid Spanning Tree
  By nguyenquang in forum SWITCH / BCMSN
  Replies: 53
  Last Post: 13-05-2009, 11:17 AM

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •