Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 12

Thread: Lab 2-3: Định tuyến giữa các VLAN

 1. #1

  Default Lab 2-3: Định tuyến giữa các VLAN

  Lab 2-3: Định tuyến giữa các VLAN  Cấu hình đầy đủ
  2900XL switch
  !
  hostname 2900xl
  !
  interface FastEthernet0/1
  switchport mode trunk
  !
  !-- Nếu bạn cấu hình trunking theo chuẩn 802.1q thì phải cấu hình trên cổng giao tiếp Fa0/1 là:
  !-- interface FastEthernet0/1
  !-- switchport trunk encapsulation dot1q
  !-- switchport mode trunk

  !
  interface FastEthernet0/2
  switchport access vlan 2
  !
  interface VLAN1
  ip address 10.10.10.2 255.255.255.0
  no ip directed-broadcast
  no ip route-cache
  !
  ip default-gateway 10.10.10.1
  !
  end


  Router 2600 Series:

  !
  hostname c2600
  !
  no logging console
  enable password mysecret
  !
  ip subnet-zero
  !
  interface FastEthernet0/0
  no ip address
  duplex auto
  speed auto
  !
  interface FastEthernet0/0.1
  encapsulation isl 1
  ip address 10.10.10.1 255.255.255.0


  !-- Nếu cấu hình theo chuẩn 802.1Q thì sẽ cấu hình trên cổng giao tiếp F0/0.1 là:
  !-- interface FastEthernet0/0.1
  !-- encapsulation dot1Q 1 native
  !-- ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
  !
  interface FastEthernet0/0.2
  encapsulation isl 2
  ip address 10.10.11.1 255.255.255.0
  !

  ! Nếu cấu hình theo chuẩn 802.1Q thì sẽ cấu hình trên cổng giao tiếp F0/0.2 là:
  !-- interface FastEthernet0/0.2
  !-- encapsulation dot1Q 2
  !-- ip address 10.10.11.1 255.255.255.0
  !
  end


  Các bước thực hiện
  Switch2900
  1. Vào chế độ privileged mode, cấu hình mật khẩu telnet cho switch

  switch#configure terminal
  Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
  switch(config)#hostname 2900xl
  2900xl(config)#enable password mysecret
  2900xl(config)#line vty 0 4
  2900xl(config-line)#login
  2900xl(config-line)#password mysecret
  2900xl(config-line)#exit
  2900xl(config)#no logging console
  2900xl(config)#^Z

  2. Gán địa chỉ IP và default gateway cho VLAN1 cho tiện việc quản trị

  2900xl#configure terminal
  Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
  2900xl(config)#int vlan 1
  2900xl(config-if)#ip address 10.10.10.2 255.255.255.0
  2900xl(config-if)#exit
  2900xl(config)#ip default-gateway 10.10.10.1
  2900xl(config)#end

  3. Thiết lập vtp transparent mode

  2900xl#vlan database
  2900xl(vlan)#vtp transparent
  Setting device to VTP TRANSPARENT mode.


  4. Tạo mới VLAN2 trong cơ sở dữ liệu VLAN của switch. VLAN1 mặc định đã có sẵn

  2900xl(vlan)#vlan 2
  VLAN 2 added:
  Name: VLAN0002
  2900xl(vlan)#exit
  APPLY completed.
  Exiting....

  5. Kích hoạt trunking trên cổng giao tiếp Fa0/1

  2900xl#configure terminal
  Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
  2900xl(config)#int fastEthernet 0/1
  2900xl(config-if)#switchport mode trunk


  6. Encapsulation trunking bằng sử dụng isl hay dot1q

  2900xl(config-if)#switchport trunk encapsulation isl
  (2900xl(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q)


  + Trong trường hợp switch 2950 chỉ hỗ trợ 802.1q encapsulation và tự động kích hoạt khi thiết lập trunking cho cổng giao tiếp này bằng cách sử dụng lệnh switchport mode trunk.
  + Trên switch 2900xl, mặc định native VLAN là 1, bạn có thể thay đổi native VLAN bằng lệnh: 2900xl(config-if)#switchport trunk native vlan <vlan ID>

  7. Cho phép tất cả các VLAN được chuyển qua kết nối trunk:

  2900xl(config-if)#switchport trunk allowed vlan all
  2900xl(config-if)#exit


  8. Gán cổng Fa0/2 và VLAN 2.

  2900xl(config)#int fastEthernet 0/2
  2900xl(config-if)#switchport access vlan 2
  2900xl(config-if)#spanning-tree portfast
  2900xl(config-if)#exit


  + Cổng fa0/3 mặc định đã thuộc VLAN1 nên không cần thực hiện apply vào VLAN 1

  9. Lưu cấu hình

  2900xl#write memory
  Building configuration...
  2900xl#


  Router 2600 Series
  1. Vào privileged mode cấu hình mật khẩu telnet cho router

  Router#configure terminal
  Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
  Router(config)#hostname c2600

  c2600(config)#enable password mysecret
  c2600(config)#line vty 0 4
  c2600(config-line)#login
  c2600(config-line)#password mysecret
  c2600(config-line)#exit
  c2600(config)#no logging console
  c2600(config)#^Z

  c2600#configure terminal

  Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

  2. Chọn cổng fa0/0 để cấu hình trunk,

  c2600(config)#int fastEthernet 0/0
  c2600(config-if)#no shut
  c2600(config-if)#exit


  3. Kích hoạt trunking trên sub-interface Fa0/0.1 và encapsulation bằng isl

  c2600(config)#int fastEthernet 0/0.1
  c2600(config-subif)#encapsulation isl 1


  + Trong trường hợp dùng giao thức dot1q, bạn cần đảm bảo native VLAN ở hai đầu kết nối trunk là giống nhau (mặc định trên switch 2900XL là VLAN 1).
  c2600(config-subif)#encapsulation dot1Q 1 ?
  native Make this is native vlan
  <cr>
  c2600(config-subif)#encapsulation dot1Q 1 native


  4. Cấu hình thông tin lớp 3 cho sub-interface Fa0/0.1

  c2600(config-subif)#ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
  c2600(config-subif)#exit

  5. Kích hoạt trunking trên sub-interface Fa0/0.2 và encapsulation bằng isl

  c2600(config)#int fastEthernet 0/0.2
  c2600(config-subif)#encapsulation isl 2
  (hay bằng dot1q: c2600(config-subif)#encapsulation dot1Q 2)


  6. Cấu hình thông tin Layer 3 cho sub-interface Fa0/0.2

  c2600(config-subif)#ip address 10.10.11.1 255.255.255.0
  c2600(config-subif)#exit
  c2600(config)#^Z


  7. Lưu cấu hình

  c2600#write memory
  Building configuration...
  [OK]
  c2600#


  Kiểm tra

  Catalyst 2900xl Switch
  1. Dùng lệnh show int FastEthernet <module/port> switchport để kiểm tra trạng thái port và đảm bảo native VLAN ở cả 2 đầu kết nối trunk là giống nhau:

  2900xl#show int fastEthernet 0/1 switchport
  Name: Fa0/1
  Switchport: Enabled
  Administrative mode: trunk
  Operational Mode: trunk
  Administrative Trunking Encapsulation: isl
  Operational Trunking Encapsulation: isl
  Negotiation of Trunking: Disabled
  Access Mode VLAN: 0 ((Inactive))
  Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
  Trunking VLANs Enabled: ALL
  Trunking VLANs Active: 1,2
  Pruning VLANs Enabled: 2-1001

  Priority for untagged frames: 0
  Override vlan tag priority: FALSE
  Voice VLAN: none
  Appliance trust: none

  Trong trường hợp 802.1q trunking, output sẽ như sau

  2900xl#show int fastEthernet 0/1 switchport
  Name: Fa0/1
  Switchport: Enabled
  Administrative mode: trunk
  Operational Mode: trunk
  Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
  Operational Trunking Encapsulation: dot1q
  Negotiation of Trunking: Disabled
  Access Mode VLAN: 0 ((Inactive))
  Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
  Trunking VLANs Enabled: ALL
  Trunking VLANs Active: 1,2
  Pruning VLANs Enabled: 2-1001

  Priority for untagged frames: 0
  Override vlan tag priority: FALSE
  Voice VLAN: none


  2. Dùng lệnh show vlan để kiểm tra các cổng của switch (ports) xem có thuộc về đúng VLAN. Trong bài này, ta chú ý chỉ có cổng Fa0/2 là thuộc về VLAN 2, các cổng còn lại của switch thuộc về VLAN 1

  2900xl#show vlan
  VLAN Name Status Ports
  ---- -------------------------------- --------- -------------------------------
  1 default active Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6,
  Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10,
  Fa0/11, Fa0/12, Gi0/1, Gi0/2
  2 VLAN0002 active Fa0/2
  1002 fddi-default active
  1003 token-ring-default active
  1004 fddinet-default active
  1005 trnet-default active
  ...

  3. Lệnh show vtp status dùng để kiểm tra VLAN trunking protocol (VTP) trên switch. Trong bài lab này, ta dùng transparent mode.

  2900xl#show vtp status
  VTP Version : 2
  Configuration Revision : 0
  Maximum VLANs supported locally : 254
  Number of existing VLANs : 6
  VTP Operating Mode : Transparent
  VTP Domain Name :
  VTP Pruning Mode : Disabled
  VTP V2 Mode : Disabled
  VTP Traps Generation : Disabled
  MD5 digest : 0xC3 0x71 0xF9 0x77 0x2B 0xAC 0x5C 0x97
  Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00

  Cisco 2600 Router


  1. Lệnh show vlan cho biết thông tin Layer2/Layer3 được cấu hình cho mỗi VLAN:

  c2600#show vlan

  Virtual LAN ID: 1 (Inter Switch Link Encapsulation)

  vLAN Trunk Interface: FastEthernet0/0.1
  Protocols Configured: Address: Received: Transmitted:
  IP 10.10.10.1 40 38

  Virtual LAN ID: 2 (Inter Switch Link Encapsulation)

  vLAN Trunk Interface: FastEthernet0/0.2
  Protocols Configured: Address: Received: Transmitted:
  IP 10.10.11.1 9 9

  Đối với 802.1Q trunking, output có dạng sau:

  c2600#show vlan
  Virtual LAN ID: 1 (IEEE 802.1Q Encapsulation)
  vLAN Trunk Interface: FastEthernet0/0.1
  This is configured as native Vlan for the following interface(s): FastEthernet0/0
  Protocols Configured: Address: Received: Transmitted:
  IP 10.10.10.1 0 2
  Virtual LAN ID: 2 (IEEE 802.1Q Encapsulation)
  vLAN Trunk Interface: FastEthernet0/0.2
  Protocols Configured: Address: Received: Transmitted:
  IP 10.10.11.1 42 19

  Đối với Cisco IOS version trước 12.1(3)T, output có dạng sau:

  c2600#show vlan
  Virtual LAN ID: 2 (IEEE 802.1Q Encapsulation)
  vLAN Trunk Interface: FastEthernet0/0.2
  Protocols Configured: Address: Received: Transmitted:
  IP 10.10.11.1 6 4


  2. Kiểm tra trạng thái các cổng bằng lệnh show interface:

  c2600#show interfaces fastEthernet 0/0
  FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
  Hardware is AmdFE, address is 0003.e36f.41e0 (bia 0003.e36f.41e0)
  MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
  reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Full-duplex, 100Mb/s, 100BaseTX/FX
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input 00:00:00, output 00:00:07, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Queueing strategy: fifo
  ...

  c2600#show interfaces fastEthernet 0/0.1
  FastEthernet0/0.1 is up, line protocol is up
  Hardware is AmdFE, address is 0003.e36f.41e0 (bia 0003.e36f.41e0)
  Internet address is 10.10.10.1/24
  MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
  reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ISL Virtual LAN, Color 1.
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  c2600#show interfaces fastEthernet 0/0.2
  FastEthernet0/0.2 is up, line protocol is up
  Hardware is AmdFE, address is 0003.e36f.41e0 (bia 0003.e36f.41e0)
  Internet address is 10.10.11.1/24
  MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
  reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ISL Virtual LAN, Color 2.
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00


  Đối với 802.1Q trunking, output có dạng:

  c2600#show interfaces fastEthernet 0/0.1

  FastEthernet0/0.1 is up, line protocol is up
  Hardware is AmdFE, address is 0003.e36f.41e0 (bia 0003.e36f.41e0)
  Internet address is 10.10.10.1/24
  MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
  reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation 802.1Q Virtual LAN, Vlan ID 1.
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  c2600#show interfaces fastEthernet 0/0.2
  FastEthernet0/0.2 is up, line protocol is up
  Hardware is AmdFE, address is 0003.e36f.41e0 (bia 0003.e36f.41e0)
  Internet address is 10.10.11.1/24
  MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
  reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation 802.1Q Virtual LAN, Vlan ID 2.
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last edited by lamkhuongtruongson; 16-10-2014 at 05:51 PM.
  Email : vnpro@vnpro.org
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Trung Tâm Tin Học VnPro
  149/1D Ung Văn Khiêm P25 Q.Bình thạnh TPHCM
  Tel : (08) 35124257 (5 lines)
  Fax: (08) 35124314

  Home page: http://www.vnpro.vn
  Support Forum: http://www.vnpro.org
  - Chuyên đào tạo quản trị mạng và hạ tầng Internet
  - Phát hành sách chuyên môn
  - Tư vấn và tuyển dụng nhân sự IT
  - Tư vấn thiết kế và hỗ trợ kỹ thuật hệ thống mạng

  Network channel: http://www.dancisco.com
  Blog: http://www.vnpro.org/blog

 2. #2

  Default

  Admin cho em hoi tí, em cũng đang dùng Router cisco c2600 nhưng vào không thấy lệnh ecapsulation trong sub-interface và cũng không thấy lênh show vlan đâu hết. Em cảm ơn nhiều.

 3. #3
  Join Date
  Oct 2005
  Location
  HCMC
  Posts
  4,103

  Default

  hi

  router 2600 của bạn phải có cổng Fast Ethernet thì mới cấu hình trunking được. Thêm vào đó, bạn cần có hệ điều hành IPPLUS (trong filename của hệ điều hành có ký tự "s").
  Đặng Quang Minh, CCIE#11897 CCSI#31417

  Email : dangquangminh@vnpro.org

  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  Trung Tâm Tin Học VnPro
  149/1D Ung Văn Khiêm P25 Q.Bình thạnh TPHCM
  Tel : (08) 35124257 (5 lines)
  Fax: (08) 35124314

  Home page: http://www.vnpro.vn
  Support Forum: http://www.vnpro.org
  - Chuyên đào tạo quản trị mạng và hạ tầng Internet
  - Phát hành sách chuyên môn
  - Tư vấn và tuyển dụng nhân sự IT
  - Tư vấn thiết kế và hỗ trợ kỹ thuật hệ thống mạng

  Network channel: http://www.dancisco.com
  Blog: http://www.vnpro.org/blog

 4. #4

  Default

  Hi Anh Minh,

  như vậy mình có the update IOS đựoc ko? Cách update như thế nào, thx anh.

  KhoaTran
  Quyet khong yeu de tien ma tieu
  Song co don cho gai no them

 5. #5
  Join Date
  Oct 2005
  Location
  HCMC
  Posts
  4,103

  Default

  Upload thì dùng TFTP-server. Bạn xem một qui trình ở đây:

  http://vnpro.org/forum/showthread.php?t=4189
  Đặng Quang Minh, CCIE#11897 CCSI#31417

  Email : dangquangminh@vnpro.org

  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  Trung Tâm Tin Học VnPro
  149/1D Ung Văn Khiêm P25 Q.Bình thạnh TPHCM
  Tel : (08) 35124257 (5 lines)
  Fax: (08) 35124314

  Home page: http://www.vnpro.vn
  Support Forum: http://www.vnpro.org
  - Chuyên đào tạo quản trị mạng và hạ tầng Internet
  - Phát hành sách chuyên môn
  - Tư vấn và tuyển dụng nhân sự IT
  - Tư vấn thiết kế và hỗ trợ kỹ thuật hệ thống mạng

  Network channel: http://www.dancisco.com
  Blog: http://www.vnpro.org/blog

 6. #6

  Default

  no ip directed-broadcast
  no ip route-cache
  cho em hoi 2 cái lệnh này có ý nghĩa gì đc ko ?

 7. #7
  vanduong24289 Guest

  Default

  Bài này có ích quá đi, thank mọi người. Từ bài này em đã phát sinh ra trường hợp
  Nếu em thay 2 PC bởi 2 ROUTER thì cấu hình như vậy ko được
  Vậy anh em pro giúp đỡ giùm mình với
  Thanks

 8. #8

  Default

  có cái topo mạng thì hay quá !

 9. #9

  Default

  Cái hình vẽ sơ đồ mạng không thấy đâu hết, admin up hình sơ đồ cho mọi người thấy đi. Bài viết hay

 10. #10

  Default

  Quote Originally Posted by phatnt00 View Post
  Cái hình vẽ sơ đồ mạng không thấy đâu hết, admin up hình sơ đồ cho mọi người thấy đi. Bài viết hay
  Mình đã up lại sơ đồ mạng, cám ơn bạn đã góp ý
  Cuộc sống có bao lâu mà hững hờ

Page 1 of 2 12 LastLast

Similar Threads

 1. Các kế hoạch bảo mật đối với hệ thống VOIP
  By danghoangkhanh in forum Voice & Video
  Replies: 4
  Last Post: 13-03-2012, 04:14 PM
 2. Help em voi chuan bi thi skill sem3 rui ma...chan wa!
  By samurai_1012 in forum ICND 2 - Lan Switching
  Replies: 8
  Last Post: 09-11-2011, 08:56 PM
 3. CCNP Switching: Lab về dot1q Tunneling (rất dài)
  By dangquangminh in forum SWITCH / BCMSN
  Replies: 9
  Last Post: 21-06-2011, 05:25 AM
 4. Config ISA for ISA newbies. - Suu tam
  By nadmad in forum Microsoft
  Replies: 8
  Last Post: 27-06-2010, 11:53 PM
 5. Định tuyến trên SW3
  By hienpt in forum ROUTE / BSCI
  Replies: 4
  Last Post: 15-09-2008, 11:22 AM

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •