Results 1 to 3 of 3

Thread: Giao thức IP

 1. #1
  Join Date
  Aug 2007
  Location
  Hồ Chí Minh
  Posts
  101

  Default Giao thức IP

  1. Tổng quát

  Nhiệm vụ chính của giao thức IP là cung cấp khả năng kết nối các mạng con thành liên kết mạng để truyền dữ liệu, vai trò của IP là vai trò của giao thức tầng mạng trong mô hình OSI. Giao thức IP là một giao thức kiểu không liên kết (connectionlees) có nghĩa là không cần có giai đoạn thiết lập liên kết trước khi truyền dữ liệu.

  Sơ đồ địa chỉ hóa để định danh các trạm (host) trong liên mạng được gọi là địa chỉ IP 32 bits (32 bit IP address). Mỗi giao diện trong 1 máy có hỗ trợ giao thức IP đều phải được gán 1 địa chỉ IP (một máy tính có thể gắn với nhiều mạng do vậy có thể có nhiều địa chỉ IP). Địa chỉ IP gồm 2 phần: địa chỉ mạng (netid) và địa chỉ máy (hostid). Mỗi địa chỉ IP có độ dài 32 bits được tách thành 4 vùng (mỗi vùng 1 byte), có thể biểu thị dưới dạng thập phân, bát phân, thập lục phân hay nhị phân. Cách viết phổ biến nhất là dùng ký pháp thập phân có dấu chấm (dotted decimal notation) để tách các vùng. Mục đích của địa chỉ IP là để định danh duy nhất cho một máy tính bất kỳ trên liên mạng.

  Do tổ chức và độ lớn của các mạng con (subnet) của liên mạng có thể khác nhau, người ta chia các địa chỉ IP thành 5 lớp, ký hiệu là A, B, C, D và E. Trong lớp A, B, C chứa địa chỉ có thể gán được. Lớp D dành riêng cho lớp kỹ thuật multicasting. Lớp E được dành những ứng dụng trong tương lai.

  Netid trong địa chỉ mạng dùng để nhận dạng từng mạng riêng biệt. Các mạng liên kết phải có địa chỉ mạng (netid) riêng cho mỗi mạng. Ở đây các bit đầu tiên của byte đầu tiên được dùng để định danh lớp địa chỉ (0 - lớp A, 10 - lớp B, 110 - lớp C, 1110 - lớp D và 11110 - lớp E).
  Ơû đây ta xét cấu trúc của các lớp địa chỉ có thể gán được là lớp A, lớp B, lớp C

  Cấu trúc của các địa chỉ IP như sau:

  Mạng lớp A: địa chỉ mạng (netid) là 1 Byte và địa chỉ host (hostid) là 3 byte.
  Mạng lớp B: địa chỉ mạng (netid) là 2 Byte và địa chỉ host (hostid) là 2 byte.
  Mạng lớp C: địa chỉ mạng (netid) là 3 Byte và địa chỉ host (hostid) là 1 byte.

  +Lớp A cho phép định danh tới 126 mạng, với tối đa 16 triệu host trên mỗi mạng. Lớp này được dùng cho các mạng có số trạm cực lớn.
  +Lớp B cho phép định danh tới 16384 mạng, với tối đa 65534 host trên mỗi mạng.
  +Lớp C cho phép định danh tới 2 triệu mạng, với tối đa 254 host trên mỗi mạng. Lớp này được dùng cho các mạng có ít trạm.
  Một số địa chỉ có tính chất đặc biệt: Một địa chỉ có hostid = 0 được dùng để hướng tới mạng định danh bởi vùng netid. Ngược lại, một địa chỉ có vùng hostid gồm toàn số 1 được dùng để hướng tới tất cả các host nối vào mạng netid, và nếu vùng netid cũng gồm toàn số 1 thì nó hướng tới tất cả các host trong liên mạng

  Cần lưu ý rằng các địa chỉ IP được dùng để định danh các host và mạng ở tầng mạng của mô hình OSI, và chúng không phải là các địa chỉ vật lý (hay địa chỉ MAC) của các trạm trên đó một mạng cục bộ (Ethernet, Token Ring.).

  Trong nhiều trường hợp, một mạng có thể được chia thành nhiều mạng con (subnet), lúc đó có thể đưa thêm các vùng subnetid để định danh các mạng con. Vùng subnetid được lấy từ vùng hostid, cụ thể đối với lớp A, B, C như ví dụ sau:

  Đơn vị dữ liệu dùng trong IP được gọi là gói tin (datagram), có khuôn dạng

  Ý nghĩa của thông số như sau:

  +VER (4 bits): chỉ version hiện hành của giao thức IP hiện được cài đặt, Việc có chỉ số version cho phép có các trao đổi giữa các hệ thống sử dụng version cũ và hệ thống sử dụng version mới.

  +IHL (4 bits): chỉ độ dài phần đầu (Internet header Length) của gói tin datagram, tính theo đơn vị từ ( 32 bits). Trường này bắt buột phải có vì phần đầu IP có thể có độ dài thay đổi tùy ý. Độ dài tối thiểu là 5 từ (20 bytes), độ dài tối đa là 15 từ hay là 60 bytes.

  +Type of service (8 bits): đặc tả các tham số về dịch vụ nhằm thông báo cho mạng biết dịch vụ nào mà gói tin muốn được sử dụng, chẳng hạn ưu tiên, thời hạn chậm trễ, năng suất truyền và độ tin cậy. Hình sau cho biết ý nghĩ của trường 8 bits này.  Precedence (3 bit): chỉ thị về quyền ưu tiên gửi datagram, nó có giá trị từ 0 (gói tin bình thường) đến 7 (gói tin kiểm soát mạng).
  D (Delay) (1 bit): chỉ độ trễ yêu cầu trong đó
  D = 0 gói tin có độ trễ bình thường
  D = 1 gói tin độ trễ thấp
  T (Throughput) (1 bit): chỉ độ thông lượng yêu cầu sử dụng để truyền gói tin với lựa chọn truyền trên đường thông suất thấp hay đường thông suất cao.
  T = 0 thông lượng bình thường và
  T = 1 thông lượng cao
  R (Reliability) (1 bit): chỉ độ tin cậy yêu cầu
  R = 0 độ tin cậy bình thường
  R = 1 độ tin cậy cao

  Total Length (16 bits): chỉ độ dài toàn bộ gói tin, kể cả phần đầu tính theo đơn vị byte với chiều dài tối đa là 65535 bytes. Hiện nay giới hạn trên là rất lớn nhưng trong tương lai với những mạng Gigabit thì các gói tin có kích thước lớn là cần thiết.
  Identification (16 bits): cùng với các tham số khác (như Source Address và Destination Address) tham số này dùng để định danh duy nhất cho một datagram trong khoảng thời gian nó vẫn còn trên liên mạng.
  Flags (3 bits): liên quan đến sự phân đoạn (fragment) các datagram, Các gói tin khi đi trên đường đi có thể bị phân thành nhiều gói tin nhỏ, trong trường hợp bị phân đoạn thì trường Flags được dùng điều khiển phân đoạn và tái lắp ghép bó dữ liệu. Tùy theo giá trị của Flags sẽ có ý nghĩa là gói tin sẽ không phân đoạn, có thể phân đoạn hay là gói tin phân đoạn cuối cùng. Trường Fragment Offset cho biết vị trí dữ liệu thuộc phân đoạn tương ứng với đoạn bắt đầu của gói dữ liệu gốc. Ý nghĩa cụ thể của trường Flags là:  bit 0: reserved - chưa sử dụng, luôn lấy giá trị 0.
  bit 1: (DF) = 0 (May Fragment) = 1 (Don't Fragment)
  bit 2: (MF) = 0 (Last Fragment) = 1 (More Fragments)

  Fragment Offset (13 bits): chỉ vị trí của đoạn (fragment) ở trong datagram tính theo đơn vị 8 bytes, có nghĩa là phần dữ liệu mỗi gói tin (trừ gói tin cuối cùng) phải chứa một vùng dữ liệu có độ dài là bội số của 8 bytes. Điều này có ý nghĩa là phải nhân giá trị của Fragment offset với 8 để tính ra độ lệch byte.
  Time to Live (8 bits): qui định thời gian tồn tại (tính bằng giây) của gói tin trong mạng để tránh tình trạng một gói tin bị quẩn trên mạng. Thời gian này được cho bởi trạm gửi và được giảm đi (thường qui ước là 1 đơn vị) khi datagram đi qua mỗi router của liên mạng. Thời lượng này giảm xuống tại mỗi router với mục đích giới hạn thời gian tồn tại của các gói tin và kết thúc những lần lặp lại vô hạn trên mạng. Sau đây là 1 số điều cần lưu ý về trường Time To Live:

  Nút trung gian của mạng không được gởi 1 gói tin mà trường này có giá trị= 0.
  Một giao thức có thể ấn định Time To Live để thực hiện cuộc ra tìm tài nguyên trên mạng trong phạm vi mở rộng.
  Một giá trị cố định tối thiểu phải đủ lớn cho mạng hoạt động tốt.

  Protocol (8 bits): chỉ giao thức tầng trên kế tiếp sẽ nhận vùng dữ liệu ở trạm đích (hiện tại thường là TCP hoặc UDP được cài đặt trên IP). Ví dụ: TCP có giá trị trường Protocol là 6, UDP có giá trị trường Protocol là 17
  Header Checksum (16 bits): Mã kiểm soát lỗi của header gói tin IP.
  Source Address (32 bits): Địa chỉ của máy nguồn.
  Destination Address (32 bits): địa chỉ của máy đích
  Options (độ dài thay đổi): khai báo các lựa chọn do người gửi yêu cầu (tuỳ theo từng chương trình).
  Padding (độ dài thay đổi): Vùng đệm, được dùng để đảm bảo cho phần header luôn kết thúc ở một mốc 32 bits.
  Data (độ dài thay đổi): Trên một mạng cục bộ như vậy, hai trạm chỉ có thể liên lạc với nhau nếu chúng biết địa chỉ vật lý của nhau. Như vậy vấn đề đặt ra là phải thực hiện ánh xạ giữa địa chỉ IP (32 bits) và địa chỉ vật lý (48 bits) của một trạm.


  2. Các giao thức trong mạng IP

  Để mạng với giao thức IP hoạt động được tốt người ta cần một số giao thức bổ sung, các giao thức này đều không phải là bộ phận của giao thức IP và giao thức IP sẽ dùng đến chúng khi cần.

  +Giao thức ARP (Address Resolution Protocol): Ở đây cần lưu ý rằng các địa chỉ IP được dùng để định danh các host và mạng ở tầng mạng của mô hình OSI, và chúng không phải là các địa chỉ vật lý (hay địa chỉ MAC) của các trạm trên đó một mạng cục bộ (Ethernet, Token Ring.). Trên một mạng cục bộ hai trạm chỉ có thể liên lạc với nhau nếu chúng biết địa chỉ vật lý của nhau. Như vậy vấn đề đặt ra là phải tìm được ánh xạ giữa địa chỉ IP (32 bits) và địa chỉ vật lý của một trạm. Giao thức ARP đã được xây dựng để tìm địa chỉ vật lý từ địa chỉ IP khi cần thiết.

  +Giao thức RARP (Reverse Address Resolution Protocol):
  Là giao thức ngược với giao thức ARP. Giao thức RARP được dùng để tìm địa chỉ IP từ địa chỉ vật lý.

  +Giao thức ICMP (Internet Control Message Protocol): Giao thức này thực hiện truyền các thông báo điều khiển (báo cáo về các tình trạng các lỗi trên mạng.) giữa các gateway hoặc một nút của liên mạng. Tình trạng lỗi có thể là: một gói tin IP không thể tới đích của nó, hoặc một router không đủ bộ nhớ đệm để lưu và chuyển một gói tin IP, Một thông báo ICMP được tạo và chuyển cho IP. IP sẽ "bọc" (encapsulate) thông báo đó với một IP header và truyền đến cho router hoặc trạm đích.

  3. Các bước hoạt động của giao thức IP

  Khi giao thức IP được khởi động nó trở thành một thực thể tồn tại trong máy tính và bắt đầu thực hiện những chức năng của mình, lúc đó thực thể IP là cấu thành của tầng mạng, nhận yêu cầu từ các tầng trên nó và gửi yêu cầu xuống các tầng dưới nó.

  Đối với thực thể IP ở máy nguồn, khi nhận được một yêu cầu gửi từ tầng trên, nó thực hiện các bước sau đây:

  Tạo một IP datagram dựa trên tham số nhận được.
  Tính checksum và ghép vào header của gói tin.
  Ra quyết định chọn đường: hoặc là trạm đích nằm trên cùng mạng hoặc một gateway sẽ được chọn cho chặng tiếp theo.
  Chuyển gói tin xuống tầng dưới để truyền qua mạng.
  Đối với router, khi nhận được một gói tin đi qua, nó thực hiện các động tác sau:

  1) Tính chesksum, nếu sai thì loại bỏ gói tin.
  2) Giảm giá trị tham số Time - to Live. nếu thời gian đã hết thì loại bỏ gói tin.
  3) Ra quyết định chọn đường.
  4) Phân đoạn gói tin, nếu cần.
  5) Kiến tạo lại IP header, bao gồm giá trị mới của các vùng Time - to -Live, Fragmentation và Checksum.
  6) Chuyển datagram xuống tầng dưới để chuyển qua mạng.
  Cuối cùng khi một datagram nhận bởi một thực thể IP ở trạm đích, nó sẽ thực hiện bởi các công việc sau:
  1) Tính checksum. Nếu sai thì loại bỏ gói tin.
  2) Tập hợp các đoạn của gói tin (nếu có phân đoạn)
  3) Chuyển dữ liệu và các tham số điều khiển lên tầng trên.
  tranthanhliem@vnpro.org
  Trung tâm tin học VnPro
  Viet Professional Ltd. Co
  Cisco Authorised Training
  149/1D Ung Văn Khiêm P25 Q.Bình thạnh TPHCM
  Tel: (08) 5124257-5125314
  Fax: (08) 5124314
  Website: http://vnpro.vn
  Support forum: http://vnpro.org

 2. #2

  Default

  các anh cho em hỏi cái này.trong trường type of sersive có 1 bit la monetary cost,cái này là gì hả bác,em cảm ơn

 3. #3

  Default

  Quote Originally Posted by gadfly1986 View Post
  các anh cho em hỏi cái này.trong trường type of sersive có 1 bit la monetary cost,cái này là gì hả bác,em cảm ơn
  Hi,

  Bit "Minimize monetary cost" --> "giảm thiểu phí tổn"

  Có những dịch vụ không quan trọng về tính khẩn cấp, có chậm một tí cũng chẳng sao, có chiếm ít băng thông của không ảnh hưởng gì. Nói chung những dịch vụ được xếp loại "thứ yếu" thì có thể dùng TOS là "mmc".
  Last edited by danghoangkhanh; 21-12-2007 at 08:12 PM.
  Đặng Hoàng Khánh
  Email: danghoangkhanh@vnpro.org
  ---------------------------
  VnPro - Cisco Authorised Training
  Discuss about Networking, especially Cisco technology: http://vnpro.org
  Discuss about Wireless: http://wifipro.org or http://wimaxpro.org

Similar Threads

 1. Bài 3: Giao thức multicast nội vùng IGMP
  By Neo in forum ROUTE / BSCI
  Replies: 4
  Last Post: 31-05-2011, 09:58 PM
 2. BOOTP , TOKEN RING và FDDI là giao thức gì???
  By lee in forum ICND 2 - Lan Switching
  Replies: 29
  Last Post: 18-05-2009, 11:17 PM
 3. Giao thức định tuyến trong mạng core
  By tuanlv in forum ROUTE / BSCI
  Replies: 4
  Last Post: 16-12-2003, 07:34 PM
 4. Muon biet them ve Proxyserver
  By Kien Cang in forum WAN & Remote Access
  Replies: 4
  Last Post: 19-11-2003, 10:29 AM
 5. Các giao thức cho Remote Acess??
  By halh in forum ISCW
  Replies: 5
  Last Post: 21-10-2003, 12:32 AM

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •