Cách reset Router

Có 2 cách để reset một router trở về cấu hình mặc định của nhà sản xuất
(Factory Default)

Cách 1: Nhấn và giữ nút Reset ở mặt sau của Router trong khoảng 5 giây

Cách 2: Vào tab Administration \ Factory Defaults từ giao diện Web-based Utility.Mặc định tùy chọn này ở No.

Nếu muốn khôi phục lại cấu hình mặc định, chọn radio Yes, sau đó nhấn Save Settings.
Lưu ý: Khi reset, router sẽ xóa hết tất cả cấu hình đang có trên Router.