Tác giả:
Trần Thị Thanh Nhã
Các giao thức của đại lý cung cấp

Các nhà cung cấp reader RFID khác nhau đã tạo ra các giao thức reader khác nhau đáng kể nhưng tất cả thực hiện cùng chức năng cơ bản. Trong phần sau, ta xem xét một ứng dụng RFID đơn giản “hello world” sử dụng các giao thức reader từ hai nhà sản xuất reader hàng đầu, Alien và Symbol.
1. Alien
- Công nghệ của Alien sử dụng các thuật ngữ Interactive mode và Autonomous mode đối với hai kiểu truyền đồng bộ và bất đồng bộ, nhưng các bước tương ứng được thực thi bởi reader và máy chủ thì tương tự nhau. Reader của Alien nhận các lệnh qua một cổng serial hoặc qua phiên telnet bằng giao thức TCP. Một số lệnh cấu hình cũng có thể được cung cấp qua giao diện web bằng các lệnh GET và POST HTTP (được thực thi như một web GUI). Alien hỗ trợ các thông báo về sự theo dõi hoặc alert bằng email (qua giao thức SMTP) qua một TCP socket hoặc qua cổng serial sử dụng một vài định dạng có thể cấu hình thông tin. Ta sử dụng một định dạng XML để trình bày một thông báo TCP socket. Máy chủ lắng nghe socket. Reader nối socket này, gửi một thông báo như sau đến cổng đó một XML text và sau đó đóng socket.
- Tuy nhiên, việc ghi một thực thi middleware hoàn chỉnh sẽ gặp nhiều thử thách khi ta xét đến nhu cầu giám sát và quản lý reader, cấu hình các reader thay thế và push phần mềm cập nhật reader. Alien cung cấp một bảng điều khiển quản lý các reader của nó nhưng không thể quản lý các reader của những vendor khác hoặc các loại cảm biến khác.
2. Symbol
- Công nghệ AR-400 của Symbol nhận các lệnh XML qua HTTP hoặc qua TCP socket hoặc qua cổng serial, nó cũng hỗ trợ giao thức chuỗi byte của vendor cụ thể qua kết nối TCP hoặc serial. Các thông báo có thể được cấu hình đồng bộ mà Symbol gọi là “Query mode” hoặc bất đồng bộ gọi là “Publish/Subscribe mode” trong tài liệu. AR-400 hỗ trợ SNMP cho các alert và cấu hình và có thể nhận cấu hình XML hoặc các lệnh chuỗi byte. Nó hỗ trợ các transport Ethernet và serial.
- AR-400 có một server HTTP gắn kèm cung cấp Reader Administration Console. Để có thông báo, đầu tiên ta đặt liên kết Host Notification vào trang Event Notification Preference của console theo trang URL sau:
- Reader mong rằng servlet hoặc CGI script ở trang URL này sẽ nhận đối số oper, mà nó có thể test hoặc notify. Máy chủ của ta đang chạy web server và hỗ trợ các CGI script vì vậy khi reader thực hiện yêu cầu HTTP GET sau đây:
thì giao thức đòi hỏi tập lệnh máy chủ trả lời đáp ứng HTTP chỉ những nội dung sau:
<Matrics>
<HostAck>
</Matrics>
- Để cho biết có một sự kiện đã xảy ra, reader thực hiện một yêu cầu như sau:
- Trong trường hợp này, máy chủ cần trả lời lại như sau:
<Matrics>
<HostAck/>
</Matrics>
và thực hiện yêu cầu một danh sách sự kiện ở trang:
- Danh sách trả về sẽ chứa tất cả các theo dõi do reader phát sinh từ lúc truy vấn sự kiện cuối cùng từ máy chủ. Danh sách có dạng như sau:
<Matrics>
<EventList>
<Tag event="0" id="305000181CB50C8000001070" type="10000303900D432" uid="CCC"
time="41D8E1BE" RPL="1,2"/>
</EventList>
</Matrics>

- Lưu ý rằng dù máy chủ yêu cầu danh sách theo dõi trong cách tiếp cận đồng bộ nhưng đây vẫn là một thông báo bất đồng bộ, bởi vì không phải polling là máy chủ chờ reader báo theo dõi đã sẵn sàng.
- Hãy nhìn vào thông tin trả về bởi reader, ta thấy một thẻ XML được đặt là <Tag>. Bảng 4-1 phân tích các thuộc tính khác nhau của <Tag>
- Bảng 4-1: Các giá trị thuộc tính <Tag>: