PDA

View Full Version : Hỏi về sự khác nhau SubnetMask và Wildcard MaskKinhVan017
01-05-2012, 12:24 PM
Mọi người cho em hỏi về hai cái này tác dụng khác nhau như thế nào ạ. Cảm ơn.

hvanhtuan
01-05-2012, 01:31 PM
Mọi người cho em hỏi về hai cái này tác dụng khác nhau như thế nào ạ. Cảm ơn.

Subnet Mask và Wildcard mask
Giống nhau : cả wildcard mask và subnet mask đều có cùng độ dài là 32 bits , đều dùng các Bit 0 và 1 để biểu diễn .
Khác nhau : kết quả của việc sử dụng subnetmask cho chúng ta một dãy địa chỉ ip liên tục nhau . Kết quả của việc sử dụng wildcard mask cho chúng ta một nhóm các địa chỉ ip có cùng một tính chất nào đó , chúng có thể liên tục hoặc không liên tục . Đối với subnet mask : bit 0 dùng để chỉ các bit tương ứng là host portion , bit 1 dùng để chỉ các bit tương ứng là network portion . Đối với wildcard mask : bit 0 dùng để chỉ các bit tương ứng phải match với nhau , bit 1 dùng để chỉ các bit tương ứng là bất kì ( 0 hoặc 1 tùy ý )
Để minh chứng cho sự không liên tục của wildcard mask , các bạn làm thử bài sau :
Cấm tất cả các IP lẻ được phép truy cập Internet port 80 của mạng 192.168.1.0/24

lephuhai2501
01-05-2012, 03:08 PM
Subnetmask dùng để cho ta biết được đâu là phần mạng,đâu là phần host.
Wildcardmask dùng để lấy ra tất cả dải địa chỉ ip dựa trên địa chỉ ip tham chiếu và Subnetmask