PDA

View Full Version : Hỏi cách cấu hình ASA 5510 truy cập Internetkanovar
02-02-2009, 01:47 PM
Hiện tại em đang có mô hình mạng sau:

LAN --> ASA 5510 --> Load Balancing --> Internet
10.0.0.0/24 e1: 10.0.0.1,e0: 192.168.1.1 192.168.1.2

Cấu hình hiện tại trên ASA:

ASA Version 7.2(4)
!
hostname asa
domain-name
enable password tnlAVbMupP5foFMn encrypted
passwd 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted
names
name 192.168.1.0 Internet
name 10.0.0.0 LAN
name 192.168.10.0 Management
!
interface Ethernet0/0
nameif Internet
security-level 0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
!
interface Ethernet0/1
nameif LAN
security-level 50
ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
!
interface Ethernet0/2
shutdown
no nameif
no security-level
no ip address
!
interface Ethernet0/3
shutdown
no nameif
no security-level
no ip address
!
interface Management0/0
nameif management
security-level 100
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
!
ftp mode passive
dns server-group DefaultDNS
domain-name
pager lines 24
logging enable
logging asdm informational
logging ftp-bufferwrap
logging ftp-server 192.168.10.2 ftp://192.168.10.2/log asalog ****
mtu Internet 1500
mtu LAN 1500
mtu management 1500
icmp unreachable rate-limit 1 burst-size 1
asdm image disk0:/asdm-524.bin
no asdm history enable
arp timeout 14400
static (LAN,Internet) Internet LAN netmask 255.255.255.0
route Internet 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2 1
timeout xlate 3:00:00
timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 icmp 0:00:02
timeout sunrpc 0:10:00 h323 0:05:00 h225 1:00:00 mgcp 0:05:00 mgcp-pat 0:05:00
timeout sip 0:30:00 sip_media 0:02:00 sip-invite 0:03:00 sip-disconnect 0:02:00
timeout sip-provisional-media 0:02:00 uauth 0:05:00 absolute
http server enable
http Management 255.255.255.0 management
no snmp-server location
no snmp-server contact
snmp-server enable traps snmp authentication linkup linkdown coldstart
telnet timeout 5
ssh timeout 5
console timeout 0
!
class-map inspection_default
match default-inspection-traffic
!
!
policy-map type inspect dns preset_dns_map
parameters
message-length maximum 512
policy-map global_policy
class inspection_default
inspect dns preset_dns_map
inspect ftp
inspect h323 h225
inspect h323 ras
inspect netbios
inspect rsh
inspect rtsp
inspect skinny
inspect esmtp
inspect sqlnet
inspect sunrpc
inspect tftp
inspect sip
inspect xdmcp
!
service-policy global_policy global
prompt hostname context
Cryptochecksum:e75f3d00ef0c5bed9e750173e8b2b18a


Xin mọi người chỉ giúp cách cấu hình để PC trong LAN có thể truy cập Internet. Hiện tại đứng từ ASA đều Ping được LAN và Load Balancing. Nhưng từ LAN không ping được địa chỉ Load Balancing, đã chỉ default gateway của PC về ASA (10.0.0.1)

Cám ơn mọi người

dangquangminh
02-02-2009, 07:00 PM
bạn sửa lại cấu hình nat. Dùng câu lệnh global và câu lệnh nat (inside).

convoi
24-11-2009, 08:30 PM
Mô hình mạng của bạn giống hệt của tôi nên tôi share cho bạn một số lệnh cấu hình ASA quan trọng hy vọng có thể giúp được bạn.

ciscoasa# show run
!
interface Ethernet0/0
nameif outside
security-level 0
ip address 192.168.200.2 255.255.255.0
!
interface Ethernet0/1
nameif inside
security-level 100
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
!
interface Ethernet0/2
shutdown
no nameif
no security-level
no ip address
!
interface Ethernet0/3
shutdown
no nameif
no security-level
no ip address
!
interface Management0/0
shutdown
nameif management
security-level 100
ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
management-only
!


global (outside) 1 interface
nat (inside) 1 0.0.0.0 0.0.0.0
route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.200.1 1

thanhnam0707
25-11-2009, 10:49 AM
bạn bổ sung thêm cái ACL cho phép ping ở outside,chứ ko cấu hình rồi mà ko ping test đc!
ACL 100 permit icmp any any echo-reply
Access-group 100 in interface outside

Thanks,

convoi
25-11-2009, 01:26 PM
Mặc định Cisco ASA chặn ICMP, muốn ping được ra ngoài cần phải thêm 2 dòng lệnh sau

access-list 100 extended permit icmp any any echo-reply
access-group 100 in interface outsideTham khảo: http://tinyurl.com/2q4np