PDA

View Full Version : SIP & Related Protocoltranthanhliem
13-09-2007, 01:47 PM
SIP là một phần của bộ giao thức.Gồm có:SDP,RTP và RTCP.

SDP-Session Description Protocol

SDP được định nghĩa bởi RFC 2327,được phát triển bởi IETF MMUSIC.Mục đích ban đầu là mô tả việc thiết lập các multicast session thông qua MBONE.Ứng dụng đầu tiên của SDP là giao thức Session Announcement Protocol(SAP)sử dụng các port và nhận các thông báo của các MBONE session.
SDP chứa các thông tin về media session:
• IP Address(IPv4 address hoặc host name).
• Port Number(sử dụng UDP hoặc TCP để truyền tải).
• Media type(audio,video,tương tác whiteboard,…).
• Media Encoding scheme(PCM A-Law,MPEG II video,…).
Thêm vào,SDP còn chứa các thông tin:
• Chủ đề của các session.
• Bắt đầu và kết thúc mọi thời điểm.
• Liên hệ thông tin về các session.
Giống như SIP,SDP dử dụng mã hóa văn bảng.Một SDP message được soạn là một series của các dòng,các trường called,và nó yêu cầu order để dễ dàng phân tích.
SDP thì không được gán đễ có thể mở rộng dễ dàng,và phân tích các qui tắc một cách chính xác.Một người phân tích SDP không phải để ý tới các trường chưa biết đến,các trường missing,hoặc một dòng out-of-sequence.Ví dụ một SIP message chứa nhiều các fields tùy chọn được hiển thị ở đây:


http://usera.imagecave.com/wimax/voice/voice001.jpg

Biểu mẫu của một SIP message:
X=parameter1 parameter2...arameter N.
Danh sách các SDP field trong Required của chúng:

http://usera.imagecave.com/wimax/voice/voice002.jpg

Dòng bắt đầu với một chữ thường ký tự x.Không có khoảng trống giữa các ký tự và dấu =,chính xác là có một khoảng trắng giữa mổi ký tự.Mổi trường có một xác định của các tham số.Mổi dòng kết thúc với một CRLF

RTP Audio Video Profiles

http://usera.imagecave.com/wimax/voice/voice003.jpg

Tài liệu hiện trạng đặc tả RTP:

• UDP được sử dụng để ưu tiên truyền tải.
• Số port của RTP luôn chẳn,tương ứng số port RTCP kế tiếp là lớn nhất,luôn luôn là số lẻ.
• Không có header mở rộng nào được sử dụng.

Thông tin trong ba cột đầu tiên nó cũng chứa trong SDP a=rtpmap:field,cái mà thể hiện vì sao các thuộc tính được tùy chọn.

PSTN Protocols

Ba kiểu giao thức truyền tín hiệu PSTN:Circuit Associate Signaling(CAS),Integrated Services Digital Network(ISDN),và ISDN User Part(ISU).


Circuit Associate Signaling
Đây là kiểu lâu nhất mà PSTN còn sử dụng.Thông tin sử dụng giống như chuyển mạch audio,như đường dẫn voice,với các ký số và ký từ trình bày bởi các tín hiệu số audio.Các tín hiệu số được gọi đến MT(Multifrequency Tone).Chúng giống như một tín hiệu số giữa một điện thoại và một trung tâm chuyển mạch,nó là tín hiệu số DTMF.Vì vậy CAS dể bị gian lận,một tín hiệu không trung thực có thể được tạo ra bởi một caller để làm cho cuộc gọi được miễn phí.Kiểu truyền tín hiệu này phổ biến giữa các văn phòng trung tâm và trao đổi giữa các chi nhánh riêng của tập đoàn(PBX).


ISUP Signaling

ISDN User Part là giao thức sử dụng giữa chuyển mạch điện thoại trong PSTN.Nó sử dụng thông qua một mạng packet-switched chuyên dụng mà sử dụng hệ thống Signaling System #7(SS7)để truyền tải.Phương thức này được phát triển để khắc phục sự trùy hoản và các vấn đề bảo mật trong CAS.