PDA

View Full Version : Thích ứng nắn dạng lưu lượngthanhsang_truong
18-11-2006, 04:09 AM
Tác giả: (sưu tầm)


THÍCH ỨNG NẮN DẠNG LƯU LƯỢNG

- Tốc độ nắn dạng lưu lượng có thể thay đổi theo thời gian. Quá trình thích ứng giúp bộ nắn dạng nhận ra nghẽn và giảm tạm thời tốc độ nắn dạng để giảm nghẽn. Tương tự, việc thích ứng chú ý khi nghẽn giảm bớt và thay đổi tốc độ nắn dạng trở lại như tốc độ ban đầu.
- Có hai yếu tố định nghĩa hoạt động của việc thích ứng này. Thứ nhất, bộ nắn dạng phải chú ý khi nào nghẽn xảy ra và khi nào nó không xảy ra. Thứ hai, bộ nắn dạng phải điều chỉnh tốc độ giảm xuống và tăng lên khi nghẽn xảy ra và giảm bớt.
- Hình 5-9 trình bày ba cách để router chính có thể nhận ra nghẽn. Ba đường riêng biệt đại diện ba frame tách biệt được gửi tới router chính báo hiệu có nghẽn. Hai frame là frame dữ liệu Frame Relay có bit BECN( thông báo nghẽn tường minh ngược lại) được thiết lập. Bit này có thể được thiết lập trong header của frame Frame Relay, báo hiệu nghẽn có xảy ra ở hướng ngược lại với hướng của frame có bit được thiết lập. Bản tin thứ ba là bản tin dự báo Foresight . Stratacom và Cisco sau này định nghĩa Foresight là một giao thức báo hiệu trong mạng Frame Relay và ATM, được dùng để báo hiệu thông tin về mạng chẳng hạn như thông tin về nghẽn. Nếu mạng Frame Relay gồm các chuyển mạch Cisco/Stratacom WAN thì switch có thể gửi bản tin Foresight và router cisco có thể phản ứng lại với những bản tin đó.

http://usera.imagecave.com/98765/QOS_hinh56.jpg
- Đầu tiên xem xét frame có BECN được thiết lập. Hướng ngược lại (backward) có nghĩa là nghẽn tồn tại ở hướng ngược lại so với hướng của frame. Ví vậy, nếu FRS1 phát hiện nghẽn mà vẫn cố gửi frame tới R1 (từ phải sang trái trong hình vẽ), thì trên frame kế tiếp do R1 gửi (từ trái sang phải trong hình vẽ) FRS1 có thể đánh dấu bit BECN. Thực tế, bất kỳ thiết bị nào có thể thiết lập bit FECN và BECN-tuy nhiên trong một số mạng, các switch Frame Relay thiết lập các bit đó nhưng một số mạng khác thì không.
- Nếu bit BECN được thiết lập thì router chính nếu có sử dụng nắn dạng thích ứng sẽ giảm tốc độ nắn dạng của nó trên VC tới R1. Do nghẽn xảy ra từ phải sang trái, được báo hiệu bởi BECN từ trái sang phải nên router chính biết nó có thể chậm lại và giảm được nghẽn. Nếu router chính nhận được frame khác có bit BECN được thiết lập, router chính chậm lại hơn nữa. Cuối cùng, router chính giảm tốc độ nắn dạng cho đến khi nó đạt đến tốc độ tối thiểu, đôi khi còn được gọi là tốc độ thông tin tối thiểu (MIR), đôi khi còn gọi là mincir.
- Tương tự, nếu router chính nhận một Frame từ R12 có bit FECN được thiết lập thì nghẽn xảy ra từ trái sang phải. router chính không giảm tốc độ mà là R12. Vì vậy, router chính có thể phản ảnh FECN bằng cách đánh dấu bit BECN trong frame kế tiếp mà nó gửi trên VC tới R12. R12 nhận được BECN có thể giảm tốc độ nắn dạng.
- Cuối cùng, bản tin dự báo là các frame báo hiệu riêng biệt. Vì vậy, khi nghẽn xảy ra, Foresight không cần chờ frame dữ liệu để báo hiệu nghẽn. Thêm vào đó, Foresight truyền bản tin hướng tới thiết bị cần giảm tốc độ. Ví dụ, một switch thông báo nghẽn từ phải sang trái trên VC giữa router chính và R24. Switch tạo ra và truyền bản tin dự báo tới router chính sử dụng cùng VC, vì vậy router chính biết nó cần giảm tốc độ nắn dạng trên VC đó.
- Khi cấu hình nắn dạng thích ứng, bạn cấu hình tốc độ nắn dạng tối đa và tối thiểu. Câu lệnh cấu hình liên quan đến tốc độ tối thiểu là mincir và tốc độ tối đa là CIR, trong đó mincir mặc định bằng 50%CIR.
- Nếu không có nghẽn nắn dạng sử dụng tốc độ tối đa. Khi bộ nắn dạng nhận được BECN hay bản tin dự báo thì nó giảm tốc độ bớt 25% tốc độ tối đa. Nó tiếp tục giảm 25% tốc độ tối đa trên mỗi Tc cho đến khi đạt tốc độ tối thiểu. Sau 16 khoảng thời gian liên tục không có bản tin BECN hay bản tin dự báo nghẽn thì tốc độ nắn dạng tăng thêm 1/16 tốc độ tối đa trong mỗi Tc cho đến khi đạt đến tốc độ tối đa một lần nữa.