PDA

View Full Version : Tối ưu hóa lại đường hầmthanhsang_truong
08-11-2006, 06:00 AM
Tác giả:
Trần Thị Tố Uyên

TỐI ƯU HÓA LẠI ĐƯỜNG HẦM

Điều gì xảy ra nếu trong lúc một đường hầm đang hoạt động, một đường đi khác tốt hơn xuất hiện. Xem xét hình 3.2:

http://usera.imagecave.com/98765/Traffic_hinh4.jpg
- Trong hình 3.2:


Tất cả kết nối bắt đầu với băng thông dành riêng là 100 Mbps
Cả bộ định tuyến A và D đều muốn xây dựng đường hầm 60 Mbps đến bộ định tuyến H
Kết nối giữa bộ định tuyến D và bộ định tuyến H bị đứt.
Ta thấy các sự kiện sau có thể xảy ra:Bộ định tuyến D tạo đường hầm: D → C → H
Bộ định tuyến A tạo một đường hầm : A → B → C → E → F → G → H
Bộ định tuyến D giảm băng thông dành riêng trên đường D → C → H xuống 30 Mbps bằng cách cấu hình hoặc điều chỉnh băng thông tự động.


- Khi một bộ định tuyến tìm thấy một đường đi tốt hơn đường hầm đã được lập thì được xem là tối ưu hóa lại (reoptimization). 4 yếu tố tác động đến tối ưu hóa lại (reoptimization):


Tối ưu hóa lại định kỳ (periodic reoptimization)
Tối ưu hóa lại bằng nhân công (manual reoptimization)
Tính lại hướng theo sự kiện (Event-driven reoptimization)

- Tối ưu hóa lại (reoptimization) không được thực hiện khi đường hầm không hoạt động (down). Nếu một đường bị sự số thì không cần đợi bộ định thời tối ưu hóa lại (reoptimization timer) kích hoạt trước khi tìm ra đường hầm mới mà việc tính toán sẽ được thực hiện ngay lập tức.
- RSVP-TE có một cơ chế gọi là make-before-break để thực hiện tạo một đường hầm dành riêng mới mà không làm xáo trộn bất kỳ sự dành riêng đường hầm nào dang tồn tại.
1. Tối ưu hóa lại định kỳ (periodic reoptimization):
- Cisco thực thi một bộ định thời tối ưu hóa lại định kỳ (periodic reoptimization timer), nó có thể được cấu hình toàn cục. Sau khi một đường hầm đi vào hoạt động, tiến hành một sự cố gắng tìm ra một đường đi mới cho nó, theo các ràng buộc được cấu hình của đường hầm. Ngầm định, việc này được thực hiện 1 lần mỗi giờ; Bộ định thời này được cấu hình bằng lệnh mpls traffic-eng tunnels reoptimize timers frequency 0-604800. 0-604800 là thời gian tính bằng giây mà Cisco IOS Software tìm kiếm một đường đi tốt nhất cho một đường hầm.
- Thiết lập bộ định thời này bằng 0 nghĩa là đường hầm không bao giờ reoptimize sau khi chúng được thiết lập.
- Ghi chú: dù bộ định thời tối ưu hóa lại (reoptimization timer) chỉ được cấu hình toàn cục nhưng được lưu theo từng đường hầm. Giả sử, có 20 đường hầm khác nhau (từ T1 đến T20), mỗi đường hầm được thiết lập cách nhau 2 phút (T1 thiết lập tại 00:00, T2 là 00:02,…T20 lúc 00:40). 20 phút sau đó bộ định thời tối ưu hóa lại toàn cục (global reoptimization timer) cho T1 kích hoạt và cố tìm một đường đi tốt hơn, nhưng chỉ cho T1. T20 không thực hiện tối ưu hóa lại (reoptimize) đến thời điểm sau khi nó được thiết lập 1 giờ (01:40).
2.Tối ưu hóa lại bằng nhân công (manual reoptimization):
- Khi có một thay đổi trong mạng mà bạn không muốn đợi bộ định thời tối ưu hóa lại (reoptimization timer) của đường hầm kích hoạt trước khi tìm ra đường đi tốt hơn, bạn có thể sử dụng lệnh mức enable (enable-level) mpls traffic-eng reoptimize [tunnel-name] để buộc bộ định tuyến thực hiện tối ưu hóa lại (reoptimize) một đường hầm cụ thể tại bất kỳ lúc nào.
3. Tối ưu hóa hướng theo sự kiện (Event-driven reoptimization):
- Hãy xem kết nối giữa RtrD và RtrH trong hình 3.2. Nếu kết nối hoạt động, RtrD có nên tối ưu hóa lại (reoptimize) đường hầm D → H của nó để đường hầm này đi qua đường kết nối trực tiếp này? Có thể! Nhưng có một cách mà một kết nối thiết lập nhưng không cần kích hoạt chức năng tối ưu hóa lại (reoptimization).
- Cú pháp lệnh:

mpls traffic-eng reoptimize events link-up